Zápis 

ZÁPIS PRO ŠK. ROK 2023/2024 PŘIPRAVUJEME

OD 1.4. BUDE SPUŠTĚN PŘEDZÁPIS

Zápis do MŠ proběhne 2.-3.5.2023, viz. dokument níže


ZÁPIS - Rozhodnutí o přijetí

Zde naleznete seznam přijatých dětí - reg. čísla.

Dne 11.5.2022 se dostavte pro Rozhodnutí o přijetí.                                                       Děkujeme.Zápis do MŠ 2022/2023


Přijímací řízení do mateřské školy

Žádost o přijetí do mateřské školy

Termín a dobu pro podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok vyhlašuje ředitelka MŠ vždy v měsíci květnu. Pro rok 2022/2023 je stanoveno datum 2.-3. 5. 2022. O přijetí či nepřijetí rozhodne ředitelka MŠ dle § 34 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.) a to formou správního rozhodnutí podle zákona č.500/2004 Sb., správní řád.

Do MŠ je třeba doložit:

 • 1. Žádost + potvrzení pediatra, očkování (viz. níže)
 • 2. Evidenční list (viz. níže)
 • 3. Dohoda o docházce dítěte do MŠ (viz. níže)
 • 4. Souhlas se zpracováním poskytnutých dat (viz. níže)
 • 5. Prostou kopii rodného listu
 • 6. Popřípadě kopii doporučení z ŠPZ

(nezapomeňte na podpisy zákonného zástupce na dokumentech)

Doklady se podávají:

 • 1. datovou schránkou (tdzkv5w)
 • 2. emailem s elektronickým podpisem na mspekarska@volny.cz (nelze jen poslat prostý email!)
 • 3. poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
 • 4. osobním podáním ve škole 
 • Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

Důležité informace o zápisu:

 • 1. K zápisu na školní rok 2022/2023 jsou stanovena ředitelkou školy pravidla pro přijetí. Tato kritéria, přihlášku a ostatní tiskopisy je možno stáhnout z webových stránek školky, viz. níže.
 • 2. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. (§ 34a a 34b školského zákona)
 • 3. Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání.
 • 4. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá ředitelce školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.
 • 5. Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitelka školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.
 • 6. Ředitelka školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem - tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít. (tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.)
 • 7. V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
 • 8. Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.
 • 9. Školská poradenská zařízení v současné době zajišťují nejnutnější služby. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení.
 • 10. Má-li ředitelka školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

Stanovení podmínek pro podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Žádost + potvrzení pediatra, očkování - nutné doložit k zápisu

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Dohoda o docházce dítěte do MŠ

Souhlas se zpracováním poskytnutých dat

Evidenční list

Zmocnění - doprovod

Záznamy o dítěti